FPÖ Herzogenburg

Fraktionsobmann: StR Wolfgang Schatzl